Đun nóng 24 88 gam hỗn hợp E...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 24,88 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 24,88 gam hỗn hợp E gồm chất X (C2H8O2N2) và đipeptit Y (C5H10N2O3) cần dùng 320 ml dung dịch NaOH 1M, thu được một khí Z duy nhất (có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh) và hỗn hợp T gồm 2 muối. Nếu lấy 24,88 gam E tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch chứa x gam muối. Tính x: A. 41,64 B. 37,36 C. 36,56 D. 42,76

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là NH2-CH2-COONH4 (x mol) và Y là Gly-Ala (y mol) mX = 92x + 146y = 24,88 nNaOH = x + 2y = 0,32 —> x = 0,08 và y = 0,12 E với HCl —> GlỵHCl (x + y), AlaHCl (y) và NH4Cl (x) —> m muối = 41,64

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP