Cho 30 lít hiđro bromua vào 35 lít...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 30 lít hiđro bro...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 30 lít hiđro bromua vào 35 lít hỗn hợp khí A gồm CH3NH2, (CH3)2NH, CO2. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với không khí là 1,942 và hỗn hợp rắn Y. Đốt cháy hoàn toàn 35 lít hỗn hợp A trên bằng một lượng oxit vừa đủ, sau khi ngưng thụ hơi nước còn lại 62,5 lít hỗn hợp khí B. Các thể tích đo cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Tìm thể tích của các khí trong hỗn hợp A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt x, y, z là thể tích CH3NH2, (CH3)2NH, CO2 trong A —> x + y + z = 35 (1) Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí X có M = 56,318 —> Phải có HBr dư (30 – x – y) và CO2 (z) mX = 81(30 – x – y) + 44z = 56,318(30 – x – y + z) (2) Khí B gồm CO2 và N2 —> (x + 2y + z) + (0,5x + 0,5y) = 62,5 (3) (1)(2)(3) —> x = 10; y = 15; z = 10

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP