Dung dịch X chứa NaHCO3 0 4M và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa NaH...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa NaHCO3 0,4M và Na2CO3 0,6M. Dung dịch Y chứa HCl xM và H2SO4 xM. Cho từ từ 100ml dung dịch X vào 100ml dung dịch Y, thu được 1,68 lít khí CO2(đktc). Cho từ từ 100ml dung dịch Y vào 100ml dung dịch X thu được dung dịch Z. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Z, thu được m gam kết tủa. Tính m: A. 15,23 B. 14,87 C. 13,26 D. 17,2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Trong X: nCO32- = 0,06 và nHCO3- = 0,04 Trong Y: nHCl = nH2SO4 = 0,1x —> nH+ = 0,3x Cho X vào Y: nCO2 = 0,075 < 0,06 + 0,04 nên H+ hết. nCO32- : nHCO3- = 3 : 2 —> 3u, 2u là số mol CO32- và HCO3- phản ứng. nH+ = 3u.2 + 2u = 0,3x nCO2 = 3u + 2u = 0,075 —> u = 0,015 và x = 0,4 Cho Y vào X: CO32- + H+ —> HCO3- 0,06……0,06………0,06 HCO3- + H+ —> CO2 + H2O 0,06…….0,06…….0,06 Bảo toàn C —> nBaCO3 = 0,04 Bảo toàn S —> nBaSO4 = 0,04 —> m↓ = 17,2

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP