Cho 14 16 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Cho 14,16 gam hỗn hợp X g...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Cho 14,16 gam hỗn hợp X gồm : Fe, FeO, Fe2O3. Chia X thành 3 phần bằng nhau. Khử hoàn toàn phần (1) bằng khí H3 dư, thu được 3,92 gam Fe. Phần (2) tác dụng với dung dịch CuSO4 dư, thu được 4,96 gam chất rắn. Hoà tan hoàn toàn phần (3) bằng dung dịch HCl vừa đủ được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 22,96. B.25,12. C. 26,20. D. 28,36.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nfe = a mol ; nfeo = b mol ; nfe2o3 =c mol

phần 1 : fe trong hỗn hợp x là a mol

feo + h2 → fe + h2o

fe2o3 + 3h2 → 2fe + 3h2o

nfe = a + b + 2c = 3.92/56 = 0,07 (mol) (1)

phần 2 : fe + cu2+ → fe2+ + cu

feo,fe2o3 → feo,fe2o3 (mol)

mchất rắn = 64a + 72b + 160c = 4,96 gam (2)

khối lượng mỗi phần m = 14,16/3 = 4,72 = 56a + 72b + 160c (3)

từ (1), (2) và (3) => a = 0,03 ; b = 0,02 ; c = 0,01

phần 3 : fe + hcl → fecl2 + h2

feo + 2hcl → fecl2 + h2o

fe2o3 + 6hcl → 2 fecl3 + 3h2o

ncl- = 0,03.2 + 0,02.2 + 0,02.3 = 0,16 (mol)

nfe2+ = 0,03 + 0,02 = 0,05 (mol)

cl- + ag+ → agcl ↓

fe2+ + ag+ → ag + fe3+

m = 0,16.143,5 + 0,05.108 = 28,36 (gam)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP