Cho 2 84 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 2,84 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 2,84 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp tác dụng vừa đủ với Na tạo ra 4,6 gam chất rắn là V lít H2 điều kiện tiêu chuẩn, giá trị của V là A. 2,24 B. 1,12 C. 1,792 D. 0,896

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
ROH + Na —> RONa + 0,5H2 x……….x……………………0,5x Bảo toàn khối lượng: 2,84 + 23x = 4,6 + 2.0,5x —> x = 0,08 —> V = 22,4.0,5x = 0,896 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP