Cho 2 96 gam este đơn chức X...

Chương 1: Este - Lipit Cho 2,96 gam este đơn chức X phản ứng vừa hết ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho 2,96 gam este đơn chức X phản ứng vừa hết với 20 ml dung dịch NaOH 2M thu được 2 chất Z và T. Đốt cháy m gam T thu được 0,44 gam CO2 và 0,36 gam H2O. Chất X là:A. CH3COOCH3.B. HCOOC2H5.C. CH3COOC2H5.D. C2H5COOCH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

2 20,01 0,02co h on n= < = như vậy,

t là ancol no đơn chức, mạch hở0,02 0,01 0,01ancoln = − =

số c của ancol: 30,0110,01ch oh= → 3 32,96740,02.2xm ch cooch= = → => đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP