Cho 33 42 gam hỗn hợp muối cacbonat...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 33,42 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 33,42 gam hỗn hợp muối cacbonat của 2 kim loại A, B (MA < MB) thuộc nhóm IA ở hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn phản ứng với dung dịch H2SO4 10% sau phản ứng thu được dịch X và 6,048 lít khí Y. a. Xác định hai kim loại A, B. b. Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng, biết lượng axit dùng dư 15% so với lượng đã phản ứng? c. Hấp thụ toàn bộ lượng khí Y trên vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)2 thì khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
RCO3 + H2SO4 —> RSO4 + CO2 + H2O 0,27………0,27…………………0,27 —> R + 60 = 33,42/0,27 —> R = 63,78 —> A là Ca và B là Ba. nH2SO4 đã dùng = 0,27 + 0,27.15% = 0,3105 —> mddH2SO4 = 304,29 nCO2 = 0,27 & nCa(OH)2 = 0,25 —> nCaCO3 = 0,23 Δm = mCO2 – mCaCO3 = -11,12 —> Khối lượng dung dịch giảm 11,12 gam.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP