Hỗn hợp X gồm ba peptit A B...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm ba pep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm ba peptit A, B và C có tỉ lệ số mol lần lượt là 1 : 12 : 6. Biết tổng số nguyên tử oxi trong X là 15 và trong mỗi phân tử đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 3. Thủy phân hoàn toàn 66,9 gam X cần dùng vừa đủ 0,76 mol NaOH thu được hỗn hợp Y gồm ba muối của glyxin, alanin và valin (trong Y chứa 0,36 mol muối của valin). Số nguyên tử hiđro nhỏ nhất của peptit B là A. 14. B. 26. C. 30. D. 18.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP