Cho 35 8 gam hỗn hợp Fe Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 35,8 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 35,8 gam hỗn hợp Fe, Al và Cu (theo tỉ lệ mol 1 : 1 : 1,5) tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch X và 5,6 lít đktc hỗn hợp gồm 4 khí N2, N2O, NO, NO2, trong đó khí N2 và NO2 có số mol bằng nhau. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là 2,275 mol. Tính m? A. 147,4 B. 150,4 C. 152,2 D. 149,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl = nFe = 0,2 và nCu = 0,3 nN2 = nNO2 —> Gộp thành N3O2. Lại tách N3O2 thành NO và N2O —> Coi như hỗn hợp khí chỉ có NO (a mol) và N2O (b mol). Đặt nNH4NO3 = c nX = a + b = 0,25 nHNO3 = 4a + 10b + 10c = 2,275 ne = 3a + 8b + 8c = 0,2.3 + 0,2.3 + 0,3.2 = 1,8 —> a = 0,1; b = 0,15; c = 0,0375 m muối = 35,8 + 1,8.62 + 80c = 150,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP