Thả một viên bi sắt hình cầu bán...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thả một viên bi sắt ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thả một viên bi sắt hình cầu bán kính R vào 500ml dung dịch HCl nồng độ CM, sau khi kết thúc phản ứng thấy bán kính viên bi còn lại một nửa, nếu cho viên bi sắt còn lại này vào 117,6 gam dung dịch H2SO4 5% (Coi khối lượng dung dịch thay đổi không đáng kể), thì khi bi sắt tan hết dung dịch H2SO4 có nồng độ mới là 4%. a) Tính bán kính R của viên bi, biết khối lượng riêng của viên bi sắt là 7,9 g/cm3. Viên bi bị ăn mòn theo mọi hướng, cho V = 4/3.3,14.R3 b) Tính CM của HCl.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Viên bi sắt còn lại chứa x mol Fe. Fe + H2SO4 —> FeSO4 + H2 x………x……………………….x nH2SO4 ban đầu = 0,06 —> nH2SO4 dư = 0,06 – x mdd = mFe + mddH2SO4 – mH2 = 117,6 + 54x —> C%H2SO4 dư = 98(0,06 – x) / (117,6 + 54x) = 4% —> x = 0,01174 —> V Fe còn lại = 56x/7,9 = 0,08323 cm3 —> 4.3,14.(0,5R)^3 / 3 = 0,08323 —> R = 0,542 cm Khi bán kính giảm 1 nửa thì thể tích giảm 8 lần —> nFe phản ứng với HCl = 7x = 0,08218 —> nHCl = 0,16436

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP