Đun 0 1 mol este X có chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun 0,1 mol este X c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun 0,1 mol este X có chứa vòng benzen bằng dung dịch NaOH 8% vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được phần hơi chỉ chứa nước có khối lượng 139,8 gam và phần rắn Y gồm ba muối đều có khối lượng phân tử lớn hơn 70 đvC và đều không quá 3 liên kết π. Đốt cháy toàn bộ Y cần dùng 1,35 mol O2, thu được 15,9 gam Na2CO3; 50,6 gam CO2; 9,9 gam H2O. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong X là: A. 28,3% B. 27,7% C. 24,7% D. 27,3%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNa2CO3 = 0,15 —> nNaOH = 0,3 —> mddNaOH = 150 —> mH2O trong dung dịch NaOH = 138 —> nH2O sản phẩm = (139,8 – 138)/18 = 0,1 X + 3NaOH —> 3 Muối + H2O Bảo toàn C —> nC = nCO2 + nNa2CO3 = 1,3 Bảo toàn H —> nH = 0,55.2 + 0,1.2 – 0,3 = 1 Bảo toàn khối lượng cho phản ứng đốt muối —> m muối = 33,2 Bảo toàn khối lượng —> mX = 23 —> nO = (mX – mC – mH)/16 = 0,4 —> C : H : O = 13 : 10 : 4 X là este 2 chức, trong đó có 1 este của ancol và 1 este của phenol nên X là C13H10O4 X có độ không no là 9, chứa 1 vòng benzen và 2COO nên còn 3π giữa C và C. Muối có số π ≤ 3 và không chứa HCOONa nên cấu tạo của X có dạng: CH≡C-COO-CH2-C6H4-OOC-CH=CH2 Muối gồm: CH≡C-COONa: 0,1 —> 27,71% HO-CH2-C6H4-ONa: 0,1 CH2=CH-COONa: 0,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP