Cho hỗn hợp X gồm CO2 và SO2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm CO...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm CO2 và SO2 phản ứng hoàn toàn với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được dung dịch A và 10,45 gam kết tủa. Cho thêm dung dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch A lại thấy sinh ra tiếp 80,25 gam kết tủa nữa. Giả sử khả năng phản ứng của CO2 và SO2 là như nhau. Tính phần trăm thể tích CO2 trong hỗn hợp X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Công thức chung của X là RO2. RO2 + Ba(OH)2 —> BaRO3 + H2O a…………..a………………a 2RO2 + Ba(OH)2 —> Ba(HRO3)2 2b…………b…………………b Ba(HRO3)2 + Ca(OH)2 —> BaRO3 + CaRO3 + 2H2O b……………………………………b…………..b nBa(OH)2 = a + b = 0,3 (1) nBaRO3 = a = 10,45/(R + 185) (2) m↓ lần sau = b(R + 185) + b(R + 88) = 80,25 —> b = 80,25/(2R + 273) (3) Thế (2)(3) vào (1) —> R = 24 (Tại đây có thể dùng đường chéo tính tính tỉ lệ mol C và S —> %CO2 và %SO2). Hoặc: Thế R vào (2)(3) —> a = 0,05 và b = 0,25 nRO2 = a + 2b = 0,55 nCO2 = u và nSO2 = v —> nRO2 = u + v = 0,55 và mRO2 = 44u + 64v = 0,55(24 + 32) —> u = 0,22 và v = 0,33 —> %nCO2 = 40% và %SO2 = 60%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP