Hỗn hợp X gồm Fe NO3 3 Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Fe(NO3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, AgNO3. Hàm lượng của nguyên tố nitơ trong hỗn hợp X là 11,864% a) Từ 21,24 gam hỗn hợp X có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp 3 kim loại Fe, Cu, Ag b) Đem toàn bộ lượng hỗn hợp kim loại thu được tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư, sau phản ứng được V lít SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tính giá trị của V

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
ne = nNO3- = nN = 21,24.11,864%/14 = 0,18 mol —> m kim loại = mX – mNO3- = 10,08 Với H2SO4, bảo toàn electron: ne = 2nSO2 —> nSO2 = 0,09 —> V = 2,016 lít

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP