Cho 37 08 gam hỗn hợp rắn X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 37,08 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 37,08 gam hỗn hợp rắn X gồm MgCO3 và BaCO3 vào H2SO4 loãng, thu được 0,16 mol khí CO2, chất rắn Y và dung dịch Z chứa 9,6 gam muối. Lấy toàn bộ Y đem nung đến khối lượng không đổi, thu được 0,12 mol khí CO2 và m gam rắn T. Giá trị của m là A. 9,32. B. 24,76. C. 27,96. D. 18,36.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm MgCO3 (u), BaCO3 (v) mX = 84u + 197v = 37,08 nCO2 tổng = u + v = 0,16 + 0,12 —> u = 0,16 và v = 0,12 Z chứa nMgSO4 = 0,08 nH2SO4 = nCO2 = 0,16 —> nBaSO4 = nH2SO4 – nMgSO4 = 0,08 Chất rắn Y gồm MgCO3 (u – nMgSO4 = 0,08), BaCO3 (v – nBaSO4 = 0,04) và BaSO4 (0,08) Khi nung Y —> T chứa MgO (0,08), BaO (0,04), BaSO4 (0,08) —> mT = 27,96

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP