Cho m gam hỗn hợp X gồm hai...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO dư, đun nóng thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi có tỉ khối so với metan bằng 1,7625. Toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu được 60,48 gam Ag. Giá trị m là A. 8,08. B. 6,24. C. 9,36. D. 7,52.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CnH2n+2O + CuO —> CnH2nO + H2O + Cu Y gồm CnH2nO và H2O —> MY = (14n + 16 + 18)/2 = 1,7625.16 —> n = 1,6 —> HCHO (2x) và CH3CHO (3x) nAg = 4.2x + 2.3x = 0,56 —> x = 0,04 —> X gồm CH3OH (2x = 0,08) và CH3CHO (3x = 0,12) —> mX = 8,08

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP