Đun nóng 0 2 mol hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 0,2 mol hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp X gồm hai este cần dùng 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được một ancol Y duy nhất và 29,68 gam hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thu được 3,584 lít khí H2 (đktc); đồng thời khối lượng bình tăng 11,84 gam. Tỉ lệ a : b gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 4,5. B. 4,0. C. 5,0. D. 5,5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y có dạng Y(OH)r nH2 = 0,16 —> nY(OH)r = 0,32/r m tăng = (Y + 16r).0,32/r = 11,84 —> Y = 21r —> r = 2 và Y = 42: C3H6(OH)2 (0,16 mol) Dễ thấy nOH(Y) = 0,32 < nNaOH = 0,4 nên X chứa este của phenol. Do sản phẩm chỉ có 2 muối nên X gồm: (RCOO)2C3H6: 0,16 mol RCOOP: (0,4 – 0,32)/2 = 0,04 (P là gốc phenol) —> Muối gồm RCOONa (0,36) và PONa (0,04) mZ = 0,36(R + 67) + 0,04(P + 39) = 29,68 —> 9R + P = 100 Do R ≥ 1 và P ≥ 77 —> R = 1 và P = 91 là nghiệm phù hợp. —> Z gồm HCOONa (0,36) và CH3-C6H4-ONa (0,04) —> mHCOONa : mCH4-C6H4ONa = 4,71

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP