Hỗn hợp X gồm một đipeptit một tripeptit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một đi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một đipeptit, một tripeptit và một pentapeptit đều mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần dùng 1,2375 mol O2, thu được CO2, H2O và N2. Mặt khác, đun nóng 0,1 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm 3 muối của glyxin, alanin và valin, trong đó muối của alanin chiếm 17,4574% về khối lượng của hỗn hợp. Phần trăm khối lượng của đipeptit trong hỗn hợp X là A. 8,3%. B. 6,2%. C. 16,6%. D. 12,5%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các peptit tạo bởi glyxin, alanin và valin nên: Số C của đipeptit ≤ 10 Số C của pentapeptit ≥ 10 Các peptit lại cùng C —> Chúng cùng 10C Đipeptit là Val-Val (a mol), tripeptit là Gly-Ala-Val (b mol) và pentapeptit là (Gly)5 (c mol) —> a + b + c = 0,1 (1) nVal = 2a + b; nAla = b và nGly = b + 5c —> nN = 2a + 3b + 5c và nCH2 = nAla + 3nVal = 6a + 4b Quy đổi X thành C2H3ON (2a + 3b + 5c); CH2 (6a + 4b) và H2O (0,1) —> nO2 = 2,25(2a + 3b + 5c) + 1,5(6a + 4b) = 1,2375 (2) mAlaNa = 111b = 17,4574%[97(b + 5c) + 111b + 139(2a + b)] (3) (1)(2)(3) —> a = 0,01; b = 0,06; c = 0,03 —> %Val-Val = 8,3%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP