Cho m gam hỗn hợp A gồm FexOy...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp A ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp A gồm FexOy, Fe, Cu tác dụng hết với 200 gam dung dịch chứa HCl 32,85% và HNO3 9,45%, sau phản ứng thu được 5,824 lit NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X chứa (m + 60,24) gam chất tan. Cho a gam Mg vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu được (m – 6,04) gam chất rắn và thấy thoát ra hỗn hợp khí Y gồm hai khí, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí, tỉ khối của Y so với He là 4,7. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây A. 21. B. 22. C. 23. D. 24.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
// nHCl = 1,8 nHNO3 = 0,3 Quy đổi A thành Fe (a), Cu (b), O (c) Bảo toàn electron: 3a + 2b = 2c + 3.0,26 (1) Dung dịch X chứa Fe3+ (a), Cu2+ (b), Cl- (1,8), NO3- (0,3 – 0,26 = 0,04) và H+ dư (2,1 – 0,26.4 – 2c = 1,06 – 2c) —> 56a + 64b + 35,5.1,8 + 62.0,04 + 1,06 – 2c = (56a + 64b + 16c) + 60,24 —> c = 0,4 Vậy nH+ dư = 0,26 mFe,Cu = mA – mO = m – 6,4. Nhưng khi cho Mg vào X thì thu được m – 6,04 gam chất rắn —> Đã có Mg dư 6,4 – 6,04 = 0,36 gam. Vậy Fe3+, Cu2+ đã bị đẩy ra hết. Khí thoát ra là NO và H2 có M = 18,8 —> nNO = 3x và nH2 = 2x. Đặt nNH4+ = y Có H2 nên NO3- hết, bảo toàn N —> 3x + y = 0,04 (*) nH+ = 4.3x + 2.2x + 10y = 0,26 (**) Giải hệ (*)(**) —> x = y = 0,01 Bảo toàn electron: 2nMg = 3a + 2b + 3.3x + 2.2x + 8y (1) —> 3a + 2b = 1,58 —> nMg = 0,895 mol —> mMg ban đầu = 0,895.24 + 0,36 = 21,84 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP