Cho các phát biểu sau: 1 Chất tan...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (1) Chất tan hoàn toàn trong nước là chất điện li mạnh. (2) Muối amoni nitrat được dùng trong việc làm xốp, mềm bánh. (3) Các muối cacbonat đều bị nhiệt phân hủy. (4) Để phân biệt NaOH đặc và HCl loãng người ta không dùng phenolphtalein. (5) Al, Fe bị thụ động hóa trong axit HNO3 đặc nguội. Số phát biểu đúng là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) Sai, chất phân li hoàn toàn trong H2O là chất điện li mạnh. (2) Sai, muối NH4HCO3 hoặc NaHCO3 mới làm xốp, mềm bánh. (3) Sai, muối cacbonat không tan mới bị phân hủy. (4) Đúng, phenolphtalein không đổi màu trong NaOH đặc hoặc HCl loãng. (5) Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP