Số đồng phân cấu tạo của este đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Số đồng phân cấu tạo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Số đồng phân cấu tạo của este đơn chúc, mạch hở có công thức phân tử CxHyO2 (x<4) là? A. 5 B. 7 C. 3 D. 9

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C3H6O2: HCOOC2H5, CH3COOCH3 C3H4O2: HCOOCH=CH2 C3H2O2: HCOOC≡CH C2H4O2: HCOOCH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP