Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X được cấu taọ từ glixerol, axit oleic, axit linolenic và axit stearic cần vừa đủ V lít khí O2( đo đktc), thu được 300,96 gam CO2 và a gam H2O. Giá trị V là A. 213,696 lít B. 215,040 lít C. 212,352 lít D. 214,218 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là (C17H33COO)(C17H31COO)(C17H35COO)C3H5 hay C57H104O6 C57H104O6 + 80O2 —> 57CO2 + 52H2O nCO2 = 6,84 —> nO2 = 9,6 —> V = 215,04 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP