Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ 0,77 mol O2, sinh ra 0,5 mol H2O. Nếu thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch KOH đun nóng thu được dung dịch chứa 9,32 gam muối. Mặt khác a mol X làm mất màu vừa đủ 0,06 mol brom trong dung dịch. Giá trị của a là A. 0,03 B. 0,012 C. 0,02 D. 0,01

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nX = x Bảo toàn O —> nCO2 = 3x + 0,52 —> m = 12(3x + 0,52) + 0,5.2 + 16.6x = 132x + 7,24 nKOH = 3x và nC3H5(OH)3 = x, bảo toàn khối lượng: 132x + 7,24 + 56.3x = 9,32 + 92x —> x = 0,01 —> nCO2 = 0,55 nX = (nH2O – nCO2)/(1 – k) —> k = 6 Do có 3 nhóm COO nên mỗi phân tử X cộng được 3Br2 nBr2 = 0,06 —> a = 0,02

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP