Hỗn hợp X gồm CnH2n-1CHO Cm’H2m’-2 CHO 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm CnH2n-...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm CnH2n-1CHO, Cm’H2m’-2(CHO)2, CpH2p-2(COOH)2, CqH2q-3(CHO)(COOH)2. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung djch AgNO3/NH3 dư thu được 56,16 gam Ag. Trung hoà m gam hỗn hợp X cần 30 gam dung dịch hỗn hợp NaOH 12% và KOH 5,6%. Đốt m gam hỗn hợp X cần (m + 7,92) gam O2. Gía trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ? A. 19,84 B. 20,16 C. 19,36 D. 20.24

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAg = 0,52 —> nCHO = 0,26 nOH- = nNaOH + nKOH = 0,12 —> nCOOH = 0,12 CnH2n-1CHO = ?CH2 + CO Cm’H2m’-2(CHO)2 = ?CH2 + 2CO CpH2p-2(COOH)2 = ?CH2 + 2CO2 CqH2q-3(CHO)(COOH)2 = ?CH2 + CO + 2CO2 Quy đổi X thành CH2 (x), CO (0,26) và CO2 (0,12) nO2 = 1,5x + 0,5.0,26 = (14x + 0,26.28 + 0,12.44 + 7,92)/32 —> x = 0,48 —> m = 19,28

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP