Trùng ngưng hỗn hợp gồm Gly Ala Val...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trùng ngưng hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trùng ngưng hỗn hợp gồm Gly, Ala, Val trong điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp E chứa 4 đipeptit mạch hở X, Y, Z, T (MX < MT) có tỉ lệ mol tương ứng bằng 2 : 2 : 1 : 3, đều tạo bởi 2 aminoaxit khác nhau. Đốt cháy hoàn toàn 27 gam E thu được 1,06 mol CO2. Biết trong E chỉ có X và Z là đồng phân của nhau. Phần trăm khối lượng của Y và T trong E hơn kém nhau bao nhiêu? A. 13,3%. B. 16,0%. C. 17,3%. D. 20,0%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi E thành C2H3ON (2x), CH2 (y) và H2O (x) mE = 57.2x + 14y + 18x = 27 nCO2 = 2.2x + y = 1,06 —> x = 0,16 và y = 0,42 —> nX = 0,04; nY = 0,04; nZ = 0,02 và nT = 0,06 Đặt n, m, p, e là số C của X, Y, Z, T —> nC = 0,04n + 0,04m + 0,02p + 0,06e = 1,06 —> 2n + 2m + p + 3e = 53 X, Y, Z, T đều tạo bởi 2 loại amino axit, MX < MT và X, Z là đồng phân nên: X là Gly-Ala (n = 5) Y là Gly-Val (m = 7) —> %Y = 25,78% Z là Ala-Gly (p = 5) T là Ala-Val (e = 8) —> %T = 41,78% —> %T – %Y = 16%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP