Hỗn hợp X gồm Al Al2O3 Al OH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Al, Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Al(OH)3, Zn, ZnO, Zn(OH)2 trong đó có tỉ lệ mO : mH = 608 : 21. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,98 mol NaOH thu được 0,32 mol H2 và dung dịch Y chứa 2 muối. Mặt khác cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa HCl 7,884% và H2SO4 23,52% thu được dung dịch chứa các muối với khối lượng 106,53 gam. Tính giá tri m: A. 44,2 B. 43,32 C. 42,34 D. 45,56

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành Al (a), Zn (b), O (c) và H2O (d) mO : mH = 608 : 21 —> nO : nH = 19 : 21 —> 21(c + d) = 19.2d (1) nNaOH = a + 2b = 0,98 (2) Bảo toàn electron: 3a + 2b = 2c + 0,32.2 (3) nHCl : nH2SO4 = (7,884%mdd/36,5) : (23,52%mdd/98) = 9 : 10 —> Đặt nHCl = 9u và nH2SO4 = 10u —> nH+ = 29u X + Hỗn hợp axit —> H2 (0,32) và H2O (c + d) nên bảo toàn H: 2d + 29u = 0,32.2 + 2(c + d) —> u = (2c + 0,64)/29 m muối = 27a + 65b + 35,5.9.(2c + 0,64)/29 + 96.10.(2c + 0,64)/29 = 106,53 (4) (1)(2)(3)(4) —> a = 0,38; b = 0,3; c = 0,55; d = 0,679412 —> m = 50,789

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP