X Y Z là 3 đipeptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y, Z là 3 đipepti...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y, Z là 3 đipeptit mạch hở tạo bởi hỗn hợp gồm Gly, Ala và Val (MX < MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 27 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z (nX : nY : nz = 5 : 1 : 2) thu được 1,06 mol CO2. Biết X, Y đều tạo bởi 2 amino axit khác nhau. Phần trăm khối lượng của Z trong E bằng A. 27,85%. B. 30,52%. C. 32,00%. D. 34,67%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi E thành C2H3ON (2x), CH2 (y) và H2O (x) mE = 57.2x + 14y + 18x = 27 nCO2 = 2.2x + y = 1,06 —> x = 0,16 và y = 0,42 —> nX = 0,1; nY = 0,02 và nZ = 0,04 Đặt n, m, p là số C của X, Y, Z —> nC = 0,1n + 0,02m + 0,04p = 1,06 —> 5n + m + 2p = 53 X, Y tạo bởi 2 amino axit khác nhau và MX < MY < MZ nên X là Gly-Ala (n = 5); Y là Ala-Val (m= 8) và Z là Val-Val (p = 10) là nghiệm duy nhất. —> %Val-Val = 32%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP