Nung hỗn hợp gồm bột Al và Fe3O4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung hỗn hợp gồm bột...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung hỗn hợp gồm bột Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí (giả sử chỉ xảy ra phản ứng Al khử oxit sắt thành sắt kim loại). Hỗn hợp sau phản ứng, nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72 lít khí H2 (đktc); còn nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 26,88 lít khí H2 (đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm về khối lượng của Al và Fe3O4 trong hỗn hợp đầu là A. 18,20% và 81,80% B. 22,15% và 77,85%. C. 19,30% và 90,70%. D. 27,95% và 72,05%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Với NaOH dư: 3nAl dư = 2nH2 —> nAl dư = 0,2 Với HCl dư: 3nAl dư + 2nFe = 2nH2 —> nFe = 0,9 —> nFe3O4 = 0,3 Bảo toàn electron: 3nAl phản ứng = 8nFe3O4 —> nAl phản ứng = 0,8 —> nAl ban đầu = 1 —> %Al = 27,95% và %Fe3O4 = 72,05%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP