Thực hiện các thí nghiệm sau: 1 Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch HCl đặc vào dung dịch KMnO4. (2) Sục khí H2S vào dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1. (3) Sục khí NO2 vào dung dịch NaOH. (4) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng dư. (5) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch chứa NaHCO3 và NaOH. (6) Cho bột Cu đến dư vào dung dịch FeCl3. Số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là A. 3 B. 6 C. 5 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) KMnO4 + HCl —> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O (2) H2S + NaOH —> NaHS + H2O (3) NO2 + NaOH —> NaNO3 + NaNO2 + H2O (4) Fe3O4 + HCl —> FeCl2 + FeCl3 + H2O (5) CO2 dư + NaOH —> NaHCO3 (6) Cu + FeCl3 —> CuCl2 + FeCl2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP