Hỗn hợp X chứa 3 axit đều đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa 3 axi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa 3 axit đều đơn chức, mạch hở; trong đó có một axit no và hai axit không no chứa một liên kết đôi C=C, kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng. Hỗn hợp Y chứa hai axit thuộc dãy đồng đẳng axit oxalic có tỉ lệ mol 1 : 1. Trộn 3a mol hỗn hợp X với a mol hỗn hợp Y thu được hỗn hợp Z. Lấy 15,28 gam Z tác dụng với NaHCO3 dư, thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn 15,28 gam Z bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 5,76 gam nước. Phần trăm khối lượng của axit có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp X là A. 11,5% B. 9,1% C. 10,2% D. 8,8%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm HCOOH (3a) và CH2, H2 Y gồm (COOH)2 (a) và CH2 —> Z gồm HCOOH (3a), (COOH)2 (a), CH2 (b) và H2 (c) mZ = 46.3a + 90a + 14b + 2c = 15,28 Z + NaHCO3 —> nCO2 = 3a + 2a = 0,3 nH2O = 3a + a + b + c = 0,32 —> a = 0,06; b = 0,12; c = -0,04 X gồm axit không no (-c = 0,04) và axit no (3a – 0,04 = 0,14) Do 2 axit không no cần thêm ít nhất 2C (tốn nhiều hơn 0,08 mol CH2) nên còn ít hơn 0,04 mol CH2 cho axit đôi trong Y. —> Y gồm (COOH)2 (0,03) và CH2(COOH)2 (0,03) Còn lại 0,12 – 0,03 = 0,09 mol CH2 xếp vào X —> X gồm HCOOH (0,14), C2H3COOH (0,03) và C3H5COOH (0,01) (Bấm hệ nAxit và nCH2) —> %C3H5COOH = 9,1%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP