Cho các phát biểu sau: 1 Hợp chất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (1) Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có C và H. (2) Phenol có thể hóa đỏ quỳ tím ẩm. (3) Este Isoamyl axetat có phân tư khối là 132 ĐVC. (4) Khi đốt Triolein luôn thu được số mol nước bằng 1,8 số mol oxi phản ứng. (5) Benzyl fomat được dùng trong công nghiệp thực phẩm ở một số loại mặt hàng. Số phát biểu sai là A. 2 B. 3 C. 5 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) Sai, ví dụ CCl4. (2) Sai, phenol có tính axit nhưng rất yếu. (3) Sai, CH3COOCH2-CH2-CH(CH3)2 (M = 130) (4) Sai: C57H104O6 + 80O2 —> 57CO2 + 52H2O (5) Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP