X và Y là hai chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X và Y là hai chất h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X và Y là hai chất hữu cơ chứa C, H, O trong đó O chiếm 53,33% về khối lượng và đều có khả năng tác dụng với AgNO3/NH3. Biết Y là hợp chất tạp chức và MY = 2MX. Lấy 12 gam hỗn hợp hai chất đó tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được 1 mol Ag. Khối lượng chất hữu cơ sinh ra trong phản ứng tráng bạc là: A. 28,5 B. 6,0 C. 18,6 D. 9,3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X, Y có cùng %O và MY = 2MX nên chúng có cùng CTĐGN là CxHyOz %O = 16z/(12x + y + 16z) = 53,33% —> 12x + y = 14z —> x = 1, y = 2 và z = 1 là nghiệm thỏa mãn. X, Y đều tráng gương và MY = 2MX, Y tạp chức nên X là HCHO (x), Y là HO-CH2-CHO (y) —> 30x + 60y = 12 nAg = 4x + 2y = 1 —> x = 0,2 và y = 0,1 Sản phẩm hữu cơ là HO-CH2-COONH4 (0,1) —> m = 9,3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP