Cho m gam hỗn hợp X gồm 3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Al, Fe, Cu vào dung dịch CuSO4 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 35,2 gam kim loại. Nếu cũng hòa tan m gam hỗn hợp X vào 500ml dung dịch HCl 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,96 lít khí H2 (đktc), dung dịch Y và a gam chất rắn. Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y và khuấy đều đến khi thấy bắt đầu xuất hiện kết tủa thì dùng hết V lít dung dịch NaOH 2M, tiếp tục cho dung dịch NaOH vào đến khối lượng kết tủa không có sự thay đổi thì lượng dung dịch NaOH 2M đã dùng hết 600 ml. Tìm giá trị của m, a, V.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt x, y, z là số mol của Al, Fe, Cu. Với CuSO4 dư: nCu = 1,5x + y + z = 0,55 (1) nH2 = 1,5x + y = 0,4 (2) (1) – (2) —> z = 0,15 —> a = 9,6 gam nHCl ban đầu = 1 và nHCl phản ứng = 2nH2 = 0,8 —> nHCl dư = 0,2 Khi kết tủa bắt đầu xuất hiện cũng là lúc HCl dư bị trung hòa vừa hết. —> nNaOH = 0,2 —> V = 0,1 lít Khi kết tủa không thay đổi nữa thì: nNaOH = 0,2 + 4x + 2y = 1,2 (3) (2)(3) —> x = 0,2 và y = 0,1 —> m = 27x + 56y + 64z = 20,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP