Cho 4 48 lít khí CO2 ở đktc...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho 4,48 lít khí CO2...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 1M và Ba(OH)2 1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 39,4. B. 7,88. C. 3,94. D. 19,70.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải:

nCO2 = 4,48 : 22,4 = 0,2 (mol) nNaOH = 0,1 (mol); nBa(OH)2 = 0,1 (mol)

=> ∑ nOH - = 0,1 + 0,1.2 = 0,3 (mol)

ta thấy 1< n OH-/nCO2=0,3//0,2=1,5<2=> tạo 2 muối

CO2 + OH- → HCO3 -

CO2 + 2OH- → CO3 2- + H2O

Tổng số mol CO2=x+ y=0,2

tổng số mol OH-=x+2y=0,3

x=y=0,1

Ba2+ + CO3 2- → BaCO3↓

0,1 0,1 0,1 (mol)

=> mBaCO3 = m↓ = 0,1. 197 = 19,7 (g)

Đáp án D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP