Cho m gam Mg vào dung dịch chứa...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,1 m...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3 và 0,25 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 19,44 gam kết tủa và dung dịch X chứa 2 muối. Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 8,4 gam bột sắt vào dung dịch X, sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được 9,36 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 4,8. B. 4,64. C. 5,28. D. 4,32.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mg + 2Ag+ → Mg2+ + 2Ag

0,05 0,1 0,05 0,1

Mg + Cu2+ → Mg2+ + Cu

a a a a

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,25 –a 0,25 –a 0,25 –a

Bảo toàn khối lượng cho tiến trình (2).

mFe + mCu2+ = mFe2+ + mrắn sau

8,4 + 64(0,25 –a) = 56 (0,25 –a) + 9,36

=> a = 0,13

Bảo toàn khối lượng cho tiến trình (1) mMg + mAg+ + mCu2+ = mCu2+ + mMg2++ mrắn

m + 108.0,1 + 64.025 = 64. 0,12 + 24. 0,18 + 19,44 => m = 4,64 (g)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP