Cho a gam hỗn hợp bột gồm Ni...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho a gam hỗn hợp bộ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho a gam hỗn hợp bột gồm Ni và Cu vào dung dịch AgNO3 (dư). Sau khi kết thúc thu được 54 gam chất rắn. Mặt khác cho a gam hỗn hợp trên vào dung dịch CuSO4 dư sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn có khối lượng (a + 0,5) gam. Tính a. A. 53,5 B. 33,7 C. 42,5 D. 15,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt x, y là số mol Ni và Cu. Với AgNO3, cả Ni và Cu đều phản ứng hết nên: nAg = 2x + 2y = 0,5 Với Cu(NO3)2, chỉ có Ni phản ứng hết nên: nNi = x = 0,5/(64 – 59) —> x = 0,1 và y = 0,15 —> a = 59x + 64y = 15,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP