Cho biết các cô đon mã hóa các...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Cho biết các cô đon mã hóa các axit amin ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Cho biết các cô đon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGX – Gly; XXG – Pro; GXX – Ala; XGG – Arg; UXG – Ser; AGX – Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit là 5’GGX-XGA- XGG-GXX3’. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit có 4 axit amin thì trình tự của 4 axit amin đó là
A. Gly – Ala - Pro – Ser.
B. Gly – Pro – Ser - Ala .
C. Pro – Gly – Ser – Ala.
D. Gly – Pro – Ala – Ser.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(Đối với loại bài toán này, trước hết cần tiến hành xác định mARN; sau đó tiến hành xác định trình tự các axit amin trên chuỗi polipeptit).
- Mạch gốc: 5’XGA-GGX-XGG-GXX3’. à mARN là 3’GXU-XXG-GXX-XGG5‘.
- Đọc mã được bắt đầu từ 5‘ của mARN. Do đó, chiểu của mARN được viết lại là 5’GGX-XXG-GXX-UXG3‘.
→ Trình tự các axit amin là: Gly – Pro – Ala – Ser.
→ Đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP