Một loài thực vật alen A quy định...

Quy Luật Di Truyền Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội h...

0
Quy Luật Di Truyền

Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Thực hiện phép lai P: AAAa × aaaa thu được F1. Tiếp tục cho F1 lai phân tích thu được Fa. Theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình:
A. 2 cây thân cao : 1 cây thân thấp.
B. 5 cây thân cao : 1 cây thân thấp.
C. 8 cây thân cao : 1 cây thân thấp.
D. 43cây thân cao : 37 cây thân thấp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Viết sơ đồ lai thì sẽ tìm được đáp án.
- P: AAAa × aaaa sẽ thu được F1 có 1/2AAaa; 1/2Aaaa.
F1 sẽ cho loại giao tử đồng hợp lặn (aa) với tỉ lệ = 1/2 × 1/6 + 1/2 × 1/2 = 1/3.
F1 lai phân tích thì đời con có kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ = 1/3. à Kiểu hình trội = 2/3.
→ Đáp án A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP