Trong dòng họ của một cặp vợ chồng...

Di Truyền Quần Thể Trong dòng họ của một cặp vợ chồng có người bị bện...

0
Di Truyền Quần Thể

Trong dòng họ của một cặp vợ chồng có người bị bệnh di truyền nên họ cần tư vấn trước khi sinh con. Bên phía người vợ: có anh trai của người vợ bị bệnh phêninkêtô niệu, ông ngoại của người vợ bị bệnh máu khó đông, những người còn lại không bị hai bệnh này. Bên phía người chồng: có mẹ của người chồng bị bệnh phêninkêtô niệu, những người khác không bị hai bệnh này. Xác suất để cặp vợ chồng trên sinh hai con không bị cả hai bệnh trên là:

A.$\frac{27}{256}$

B. $\frac{425}{768}$

C. $\frac{81}{128}$.

D. $\frac{5}{36}$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

- Xét bệnh phêninkêtôniệu:

Quy ước: gen A: không bị bệnh phêninkêtôniệu; gen a: bị bệnh phêninkêtôniệu

Bố mẹ của người vợ có kiểu gen Aa vì đã có con trai bị bệnh$\Rightarrow $ xác suất bắt gặp người vợ có kiểu gen

AA= $\frac{1}{3}$ và kiểu gen Aa= $\frac{2}{3}$

Người chồng có kiểu gen Aa vì có mẹ bị bệnh.

Trường hợp 1: người vợ: AA=$\frac{1}{3}$ x người chồng: Aa = 1

$\Rightarrow $Xác suất sinh hai con không bị bệnh phêninkêtôniệu: 1.1.$\frac{1}{3}$.1= $\frac{1}{3}$

Trường hợp 2: người vợ: Aa = $\frac{2}{3}$ x người chồng: Aa = 1 $\Rightarrow $ Xác suất sinh hai con không bị bệnh phêninkêtôniệu:$\frac{3}{4}\times \frac{3}{4}\times \frac{2}{3}\times 1$ = $\frac{3}{8}$

Xác suất sinh hai con không bị bệnh phêninkêtôniệu: $\frac{3}{8}$+ $\frac{1}{3}$=$\frac{17}{24}$

- Xét bệnh máu khó đông:

Gen B : không bị bệnh máu khó đông. Gen b: bị bệnh máu khó đông

Mẹ của người vợ có kiểu gen XBXb vì ông ngoại của người vợ bệnh $\Rightarrow $ xác suất bắt gặp người vợ có kiểu gen XBXb = $\frac{1}{2}$, XBXB = $\frac{1}{2}$

Người chồng có kiểu gen XBY

Trường hợp 1: người vợ: XBXB =$\frac{1}{2}$ x người chồng: XBY =1 $\Rightarrow $Xác suất sinh hai con không bị bệnh máu khó đông: $1.1.1.\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$

Trường hợp 2: người vợ: XBXb = $\frac{1}{2}$x người chồng: XBY =1$\Rightarrow $ Xác suất sinh hai con không bị bệnh máu khó đông: $\frac{3}{4}\times \frac{3}{4}\times 1\times \frac{1}{2}=\frac{9}{32}$ $\Rightarrow $Xác suất sinh hai con không bị bệnh máu khó đông: $\frac{1}{2}$+$\frac{9}{32}$=$\frac{25}{32}$

Xác suất để cặp vợ chồng trên sinh hai con không bị cả hai bệnh trên: $\frac{17}{24}$x $\frac{25}{32}$=$\frac{425}{768}$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP