Hệ sinh thái ở hồ Cedar Bog Mĩ...

Sinh Thái Học Hệ sinh thái ở hồ Cedar Bog (Mĩ) có sản lượng sinh vật ...

0
Sinh Thái Học

Hệ sinh thái ở hồ Cedar Bog (Mĩ) có sản lượng sinh vật toàn phần ở sinh vật sản xuất là: 1113 kcal/m2/năm. Hiệu suất sinh thái ở sinh vật tiêu thụ bậc 1 là 11,9% ở sinh vật tiêu thụ bậc 2 là 12,3%. Sản lượng sinh vật toàn phần ở sinh vật tiêu thụ bậc 1 và sinh vật tiêu thụ bậc 2 lần lượt là

A. Khoảng 132 kcal/m2/năm ; 16 kcal/m2/năm

B. Khoảng 16 kcal/m2/năm ; 131 kcal/m2/năm

C. Khoảng 18 kcal/m2/năm ; 130 kcal/m2/năm

D. Khoảng 130 kcal/m2/năm ; 18 kcal/m2/năm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

sản lượng sinh vật toàn phần ở sinh vật tiêu thụ bâc 1 : 1113.11,9% = 132 (kcal)/m2/ năm. sinh vật tiêu thụ bậc 2 : 132 .12,3% = 16 (kcal/m2/năm)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP