Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả...

Di Truyền Người Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh...

-1
Di Truyền Người

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không phát sinh đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ, xác suất sinh con đầu lòng không mang alen gây bệnh của cặp vợ chông III.14 – III.15 là

A. 4/9 B. 7/15 C. 29/30 D. 3/5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vì i1 bình thường x i2 bình thường → ii(5) bệnh à bệnh do gen lặn trên nst thường quy định

a : bình thường, a : bệnh

ii(5) bệnh có kiểu gen aa → i(1,2) có kiểu gen aa → ii(7) có kiểu gen với xác suất 1/3

aa : 2/3aa → ii(7) cho giao tử với xác suất 2/3 a : 1/3 a

i(4) bệnh có kiểu gen aa → ii(8) bình thường có kiểu gen aa cho giao tử với tỉ lệ 1/2a : 1/2a → con của ii(7) và ii(8) có kiểu gen với tỉ lệ : 2/6aa : 3/6 aa : 1/6aa

→ iii(14) bình thường có thể có kiểu gen aa hoặc aa với xác suất 2/5aa : 3/5aa

→ cho giao tử có xác suất 7/10a : 3/10a

tương tự ii(7) iii(15) có kiểu gen với xác suất 1/3aa : 2/3aa → cho giao tử với xác suất 2/3 a : 1/3a

vậy xác suất cặp vợ chồng iii(14), iii(15) sinh con đầu lòng không mang alen bệnh bằng : 7/10 a . 2/3a = 7/15

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP