Quá trình giảm phân của một tế bào...

Quy Luật Di Truyền Quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh có ki...

0
Quy Luật Di Truyền

Quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh có kiểu gen Aa(Bd//bD) không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen giữa alen D và alen d. Theo lí thuyết các loại giao tử được tạo ra quá trình giảm phân của tế bào trên là

A. Abd, abD, ABD abd hoac Abd, aBD, Abd, AbD

B. ABD abd,aBD Abd hoac aBD, abd, ABD,AbD

C. Abd,abD, aBd, AbD hoac Abd, Abd, aBD abD

D. Abd, aBD, Abd hoac Abd, aBD, AbD abd

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

sau khi trao đổi chéo được aaaabdbd//bdbd

(cặp nst kép aaaa cặp nst kép sau khi trao đổi chéo : bdbd//bdbd

khi sắp xếp trên mặt phẳng xích đạo có 2 cách sắp xếp

cách 1 aaaa

bdbd x bdbd

cách 2 aaaa

bdbd //bdbd

kết quả : cách 1 : cho các giao tử : abd ; abd ; abd ;abd

cách 2 : cho các giao tử : abd ; abd ; abd ; abd

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP