Ở một loài thực vật xét sự di...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài thực vật xét sự di truyền của ba cặp ge...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài thực vật xét sự di truyền của ba cặp gen, trong đó alen A quy định quả tròn, alen a quy định quả dàil alen B quy định quả ngọt, alen b quy đinh quả chua, alen D quy định chín sớm, alen d quy định chín muộn Biết hai gen B,b và D ,d cùng nằm trên một cặp NST và cách nhau 20 cM. Người ta lấy hạt phấn của cây có kiểu gen Aa (Bd//bD) nuôi cấy trong môi trường nhân tạo thu được các dòng cây đơn bội và sau dó đa bội hóa để tạo các dòng thuần. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ dòng cây thuần chủng sẽ quả dài, ngọt và chín muội thu được là

A. 7,5% B. 15% C. 30% D. 20%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tỉ lệ các loại hạt phấn do cây aa bd/bd tạo ra là

20% abd : 20% abd :5%abd : 5%abd

20%abd : 20%abd : 5%abd : 5%abd

dòng thuần cho quả dài, ngọt, chín muộn = abd =20%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP