Trong các đặc điểm nêu dưới đây có...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Trong các đặc điểm nêu dưới đây, có bao n...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Trong các đặc điểm nêu dưới đây, có bao nhiêu đặc điểm có ở quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân thực và có ở quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ?
I. Có sự hình thành các đoạn Okazaki.
II. Nuclêôtit tự do được liên kết vào đầu 3' của mạch mới.
III. Trên mỗi phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu quá trình tái bản.
IV. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.
V. Enzim ADN pôlimeraza không làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN.
A. 4 B. 5 C. 3 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Quá trình nhân đôi ADN luôn có các đoạn Okazaki,
diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, enzim xúc tác và các
nucleotit được gắn vào đầu 3’ của mạch mới.
- ADN nhân thực có nhiều điểm khởi đầu nhân đôi
nhưng ADN nhân sơ chỉ có một điểm khởi đầu nhân
đôi.
Vậy các đặc điểm I, II, IV, V có ở quá trình nhân đôi
của ADN ở sinh vật nhân thực và có ở quá trình nhân
đôi ADN của sinh vật nhân sơ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP