Cho các chất sau: H2NCH2COOH X CH3COOH3NCH3 Y...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các chất sau: H2NCH2COOH (X), ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các chất sau: H2NCH2COOH (X), CH3COOH3NCH3 (Y), C2H5NH2 (Z), H2NCH2COOC2H5 (T). Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là
A. X, Y, Z, T. B. X, Y, T. C. X, Y, Z. D. Y, Z, T.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP