Cho các dung dịch NH4 SO4 NH4 2CO3...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Cho các...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Cho các dung dịch (NH4)SO4, (NH4)2CO3 và dung dịch NH3 loãng. Chọn thuốc thử để
nhận biết các dung dịch trên?
A. Dung dịch H2SO4 loãng B. Dung dịch HCl loãng
C. Dung dịch MgCl2 D. Dung dịch AlCl3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng B vì

(NH4)2SO4 không hiện tượng

(NH4)2CO3 tạo khí CO2 bay lên

NH3 tạo NH4Cl khói trắng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP