Cho các nhận định sau: a CH2=CH2 là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các nhận định sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các nhận định sau: (a) CH2=CH2 là monome tạo nên từng mắt xích của polietilen. (b) Phenol và anilin đều bị oxi hóa bởi oxi không khí. (c) Poli(vinyl clorua) và poliacrilonitrin đều là polime trùng hợp. (d) Trùng ngưng axit 6-amino hexanoic thu được tơ nilon-6. (e) Khả năng tan trong nước của các axit cacboxylic cùng dãy đồng đẳng giảm theo chiều tăng dần của phân tử khối. (g) Nhiệt độ sôi của anđehit cao hơn hiđrocacbon có cùng số nguyên tử cacbon. Số nhận định đúng là A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng (b) Đúng, chúng có thể bị oxi hóa chậm hoặc oxi hóa hoàn toàn (đốt cháy). (c) Đúng. Poli(vinyl clorua) và poliacrilonitrin điều chế bằng phản ứng trùng hợp CH2=CH-Cl và CH2=CH-CN (d) Đúng (e) Đúng (g) Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP