Cho các nhận định sau a Đốt cháy...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các nhận định sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các nhận định sau (a) Đốt cháy amoniac bằng oxi có mặt Pt làm xúc tác thu được nitơ đơn chất. (b) Ở điều kiện thường, amoniac là chất khí không màu, tan tốt trong nước. (c) Amoniac dùng để điều chế hiđrazin làm nhiên liệu cho tên lửa. (d) Dung dịch amoniac làm hồng dung dịch phenolphtalein. (e) Trong phòng thí nghiệm, thu khí amoniac bằng phương pháp dời nước. Số nhận định đúng là A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Sai, khi có xúc tác, sản phẩm cháy là NO (b) Đúng (c) Đúng (d) Đúng, dung dịch NH3 có tính bazơ yếu. (e) Sai, NH3 tan tốt trong nước nên không thể thu bằng phương pháp dời H2O. Do NH3 nhẹ hơn không khí nên thu bằng cách dời không khí, úp bình chứa.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP