Cho 20 88 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 20,88 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 20,88 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 vào nước dư, thấy còn lại 10,08 gam rắn không tan. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 20,88 gam X trong dung dịch HCl loãng, thu được dung dịch Y chỉ gồm các muối của kim loại và hỗn hợp Z gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu. Tỷ khối của Z so với He là 4,7. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 101,5. B. 100,0. C. 101,0. D. 100,5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi cho X vào H2O, do có Fe không tan hết nên thu được dung dịch chứa muối duy nhất là Fe(NO3)2. —> nFe(NO3)2 = (20,88 – 10,08)/180 = 0,06 —> X gồm NO3 (0,12 mol) và Fe (0,24) Z gồm NO và H2, bảo toàn N —> nNO = 0,12 MZ = 18,8 —> nH2 = 0,08 —> nHCl = 4nNO + 2nH2 = 0,64 —> nAgCl = 0,64 Bảo toàn electron: 3nFe = nNO3 + 3nNO + 2nH2 + nAg —> nAg = 0,08 —> m↓ = 100,48

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP