Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no đơn chức mạch hở cần 12,096 lít O2 (đktc), thu được 10,08 gam H2O. Cho m gam X qua CuO dư (H=100%) thu được Y không làm quỳ tím hóa đỏ. Y tác dụng hết với lượng dư AgNO3/NH3 thì tạo ra 69,12 gam kết tủa. Số công thức của ancol có phân tử khối lớn hơn trong X là? A. 6. B. 7. C. 8. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X dạng CnH2n+2O —> nCO2 = nO2/1,5 = 0,36 —> nX = nH2O – nCO2 = 0,2 —> Số C = nCO2/nX = 1,8 —> X gồm CH3OH (a mol) và ROH (b mol, có x nguyên tử C) nX = a + b = 0,2 (1) TH1: Nếu cả CH3OH và ROH đều bị oxi hóa thành anđehit: —> nAg = 4a + 2b = 0,64 (2) (1)(2) —> a = 0,12 và b = 0,08 —> nC = 0,12.1 + 0,08x = 0,36 —> x = 3 ROH là C3H7OH: CH3-CH2-CH2OH. TH2: ROH không bị oxi hóa thành anđehit (ROH là ancol bậc 2, 3) nAg = 4a = 0,64 (3) (1)(3) —> a = 0,16 và b = 0,04 —> nC = 0,16.1 + 0,04x = 0,36 —> x = 5 ROH là C5H11OH, các đồng phân bậc 2, 3 là: CH3-CHOH-CH2-CH2-CH3 CH3-CH2-CHOH-CH2-CH3 (CH3)2C(OH)-CH2-CH3 (CH3)2CH-CHOH-CH3 Vậy ancol có phân tử khối lớn có tổng 5 cấu tạo.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP