X là pentapeptit Y là tripeptit Thuỷ phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là pentapeptit, Y ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là pentapeptit, Y là tripeptit. Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp E có chứa X, Y có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 chỉ thu được a mol alanin và b mol valin. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E cần dùng 22,68 lít O2 (đktc). Ngưng tụ toàn bộ sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 thấy thể tích giảm 16,24 lít (đktc). Giá trị m là: A. 17,19 gam B.16,75 gam C. 18,12 gam D. 17,56 gam Tỷ lệ a:b gần nhất với: A. 0,45 B. 0,65 C. 0,9 D. 0,3 Nhận định đúng về mạch của X,Y là : A. Y không chứa alanin B. Y có 11C trong công thức phân tử C. X không chứa valin D. X có 35H trong công thức phân tử

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = 2x và nY = 3x —> nN = 5nX + 3nY = 19x Quy đổi E thành C2H3ON (19x), CH2 (y) và H2O (5x) nO2 = 2,25.19x + 1,5y = 1,0125 nH2O = 1,5.19x + y + 5x = 0,725 —> x = 0,01 và y = 0,39 —> mE = 17,19 nN = a + b = 19x nC = 3a + 5b = 2.19x + y —> a = 0,09 và b = 0,1 —> a : b = 0,9 X dạng (Ala)u(Val)5-u (0,02 mol) Y dạng (Ala)v(Val)3-v (0,03 mol) nAla = 0,02u + 0,03v = 0,09 —> 2u + 3v = 9 —> u = 3, v = 1 hoặc u = 0, v = 3 X là (Ala)3(Val)2, Y là (Ala)(Val)2 Hoặc X là (Val)5 và Y là (Ala)3 —> B sai

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP